Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování překladatelských, tlumočnických a jiných souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

Smlouva o poskytnutí ověřeného / neověřeného překladu / tlumočnických služeb z jazyka ruského do češtiny a naopak,

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

  1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

IČ / DIČ-INN / KPP / OGRN 

Bankovní spojení:

Účet č.

SWIFT / BIC

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Poskytovatel

IČ: 612 19 096

DIČ: Nejsem plátcem DPH.

Roman Hujer, soudní překladatel, zapsán u Městského soudu v Praze pod č. 1409/92, s místem podnikání: Slévačská 902/11, 198 00 Praha 9, OSVČ

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Spálená 108/51, 110 00  Praha 1, ČR  

IBAN: CZ3101000000193315800217

SWIFT: KOMBCZPPXXX

(dále jen „Poskytovatel“)

  1. Předmět smlouvy

1.1. Poskytovatel se zavazuje přeložit listiny / tlumočit na akci ve sjednaném termínu.

1.2. Pojmy: normohodina tlumočení = NH T; normostránka ověřeného překladu = NS OV; normostránka neověřeného překladu = NS. Ceny se stanovují dohodou podle typu listiny, akce a termínu provedení.

1.3. Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem služby je uzavřena zasláním objednávky, vyplněním objednávkového formuláře, nebo podepsáním smlouvy.  

  1. Závazky smluvních stran

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout soudně ověřený překlad / zajistit tlumočení v požadované kvalitě dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 1. 1. 2021 dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů ČR.

 

2.2. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění překladu / zajištění tlumočení.

  1. Cena a platební podmínky

3.1. Cena dle 1.2 za NH T je 1 000,- Kč; za NS OV je 300,- Kč; za NS je 250,- Kč. Cena je uvedena bez DPH, Poskytovatel není plátcem DPH.

3.2. Cena za dílo musí být uhrazena předem, a to do data uvedeného na faktuře. Do 14 dnů od uhrazení ceny za dílo bude proveden překlad a předán kontaktní osobě, kterou určí Objednatel. Tlumočení na akci proběhne ve stanoveném termínu.

3.3. Platby jsou přijímány buď převodem na účet, platebními kartami na www.easynostra.cz, přenosném platebním terminálu, nebo v hotovosti, kdy od 1. 1. 2021 se na Poskytovatele vztahuje elektronická evidence tržeb (EET).  

  1. Reklamace, úrok z prodlení, smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy

4.1. Pokud Poskytovatel překlad neprovede a neohlásí, že je připraven ho předat kontaktní osobě do 14 dnů od provedení úhrady ceny za dílo, má Objednatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Pokud si kontaktní osoba překlad nepřevezme, i když k tomu byla vyzvána, Objednatel nemá právo na úrok z prodlení. 

 

4.2. Pokud Objednatel v termínu po splatnosti cenu za dílo neuhradí, bude zakázka anulována a Poskytovatel od smlouvy odstupuje.

4.3. Pokud Poskytovatel tlumočení nezajistí, je povinen vrátit 100 % z ceny za dílo a dále zaplatí smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty zakázky.

4.4. Pokud překlad nebo tlumočení trpí vadami, reklamace je možné uplatnit do 14 dnů od předání překladu Objednateli nebo kontaktní osobě, nebo od tlumočení na akci. Reklamace jsou posuzovány individuálně, přednost má nalezení shody, pokud k ní však nedojde, spory budou řešeny soudně podle českého práva.  

  1. Doba a místo splnění

5.1. Smlouva se uzavírá a je platná ode dne obdržení objednávky, vyplnění objednávkového formuláře, nebo podepsání smlouvy.

5.2. Místem plnění smlouvy je buď místo podnikání Poskytovatele, nebo místo konání akce.

 

Za Poskytovatele Roman Hujer

Za Objednatele

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel plní svou informační povinnost vůči Objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), související se zpracováním osobních údajů pro účely plnění smlouvy o poskytování překladatelských, tlumočnických a jiných souvisejících služeb, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.